Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG TC-KT
Phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.
I.    Quá trình hình thành:
Phòng Tài chính kế tóan  được thành lập theo Quyết định số 171/QĐ-NA  ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Giám đốc Bệnh viện Nhân Ái.
II. Biên chế và trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
Tổng nhân sự tại phòng hiện nay: 10 CBNV
Cn. NguyễN Thị HiềnPhụ trách phòng           
Cn. Nguyễn Thị
Thu Hoài - Phó Trưởng phòng
Số điện thoại liên hệ: 0271.3505.862
III. Nhiệm vụ:
Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu chi ngân sách nhà nước. Thu nhập xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc theo chuẩn mực chế độ kế toán.
Tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu chi viện phí theo quy định của nhà nước.Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.
Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, hành chính sự nghiệp. Ghi chép và phản ánh một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và có hệ thống ,tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư….tại đơn vị.
Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện. Tổ chức công tác kế toán gọn nhẹ, tiết kiệm và hiệu quả.