Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 Số điện thoại: 0271.3717366  

Địa chỉ Email: ptccb.na@gmail.com
 
 I. Lịch sử thành lập:
Là một bộ phận cấu thành của Bệnh viện Nhân Ái, Phòng Tổ chức cán bộ (TCCB) vinh dự được thành lập ngày 23/11/2015 trên cơ sở tách từ phòng Tổ chức – Hành chính được thành lập từ ngày thành lập bệnh viện. Tuy mới được chia tách, nhưng Phòng Tổ chức cán bộ đã nhanh chóng kiện toàn cơ cấu tổ chức và đi vào hoạt động hiệu quả góp phần vào sự phát triển chung của Bệnh viện. 
II. Cơ cấu tổ chức hiện tại:
- Trưởng phòng: ThS.Nguyễn Thư Tình.  
- Phó Trưởng phòng: CN. Vũ Xuân Hải.
- Phó Trưởng phòng: CN. Ngô Thị Phương Thảo
 - Tổng số cán bộ viên chức của phòng: 06, trong đó: có 04 nữ và 02 nam. Tất cả đều có trình độ từ đại học trở lên. Có 04 đảng viên. 
 III. Chức năng,  nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Theo quy định hiện hành, Phòng TCCB là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện. 
2. Nhiệm vụ:
- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, quản lý và sắp xếp nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
+ Quản lý nhân lực và thường xuyên báo cáo, thống kê tình hình nhân lực cho Ban Giám đốc và theo yêu cầu của Sở Y tế.
Xây dựng, mô tả và nắm bắt các vị trí việc làm;
+ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực;
+ Quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại;
+ Tổ chức tuyển dụng.
 - Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
 - Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện:
+ Lên kế hoạch, tổ chức các buổi kiểm tra nhân lực;
+ Tổ chức thực hiện luân chuyển nhân lực giữa các khoa, phòng.
- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện:
+ Bảo hiểm xã hội;
+ Lao động tiền lương;
+ Thi đua khen thưởng, kỷ luật;
+ An toàn lao động, vệ sinh lao động;
 + Quản lý về nhân lực quân sự, an ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy trong bệnh viện.
 - Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm, quy tắc ứng xử và thái độ phục vụ.
-  Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết. 
Phòng làm việc theo chế độ chuyên viên, theo đó, từng cán bộ viên chức của Phòng thực hiện một số công việc nhất định theo sự phân công của Trưởng Phòng. 
IV. Thành tích đã đạt được:
 Qua gần 08 năm thành lập, Phòng Tổ chức cán bộ đạt được thành tích sau:
- Chứng nhận “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2016 – 2018, năm 2021-2022 của UBND Thành phố. 
 -  Bằng khen 02 năm liên tục 2016 – 2017; 2021-2022 của UBND Thành phố.
 V. Hướng phát triển trong thời gian tới:
 - Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc và các nhiệm vụ được giao.
- Tiến tới quy trình hóa tất cả các thủ tục, thể thức trong công tác TCCB, công khai đến toàn thể CBVC – NLĐ bệnh viện biết để thực hiện và giám sát quá trình thực hiện.
- Cán bộ viên chức của Phòng sẽ chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực sự là cầu nối và là người đồng hành cùng các khoa, phòng trong việc bảo đảm nhân lực có trình độ phù hợp; thực hiện tốt mọi chế độ chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.