Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

THÔNG BÁO VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 TẠI BỆNH VIỆN NHÂN ÁI

 Ngày 28/04/2021

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN NHÂN ÁI
 
Số: 91 /TB - BVNA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆN NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

Bình Phước, ngày 28 tháng 4 năm 2021
 
THÔNG BÁO
Về công tác phòng chống dịch Covid - 19 tại bệnh viện Nhân Ái
 
Căn cứ công văn số 3377/BYT-KCB ngày 26/4/2021 của Bộ Y tế V/v tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân;
Căn cứ công văn số 2385/SYT-NVY ngày 27/4/2021 của Sở Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh;
Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19 trên thế giới, đặc biệt các Quốc gia láng giềng như Lào, Campuchia đang có nhiều diễn biến khó lường, hết sức phức tạp;
Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện.Nay bệnh viện Nhân Ái thông báo về công tác phòng chống dịch Covid - 19 tại bệnh viện cụ thể như sau:
1. Không giải quyết cho bệnh nhân về thăm gia đình; Không giải quyết cho thân nhân đến thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện.Việc tiếp nhận bệnh nhân thực hiện theo công văn số 81/BVNA-KHTH về việc tiếp nhận bệnh nhân cộng đồng nhập viện của Bệnh viện Nhân Ái, ngày 16/4/2021;
2. Không tổ chức các hoạt động Lễ, Hội. Tạm dừng các hoạt động tổ chức vui chơi, giao lưu cho bệnh nhân giữa các khoa điều trị trong bệnh viện;
3. Tạm ngưng việc tiếp đón các cá nhân, tổ chức thiện nguyện đến thăm, tặng quà và giao lưu cùng bệnh nhân và CBVC-NLĐ tại bệnh viện. Chỉ tiếp nhận những hàng quà do các đoàn gửi đến khi được sự hướng dẫn cụ thể của bệnh viện (Phòng Công tác xã hội 02716.550.555);
4. Đối với CBVC-NLĐ hạn chế việc di chuyển khỏi địa bàn nơi cư trú, thực hiện nghiêm việc khai báo Y tế, gửi thông tin di chuyển hằng ngày;
5. Đối với Cộng đoàn Mai Linh: Tạm dừng việc tiếp đón các cá nhân, các đoàn đến bệnh viện liên hệ công tác và đến dâng lễ tại nhà công vụ.
 Trên đây là thông báo về về công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại bệnh viện Nhân Ái đề nghị các khoa, phòng, tổ triển khai thực hiện; Quý Thân nhân và Bệnh nhân nhiệt tình hưởng ứng. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có thông báo mới thay thế./.
 
Nơi nhận:
- Ban giám đốc;
- Các Khoa, Phòng, Tổ;
- Cộng đoàn Mai Linh;
- Quý Thân nhân, Bệnh nhân;
- Lưu VT, CTXH.
          
BAN GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
ThS. Phan Thanh Vũ