Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU GAS

 Đăng tin: Ngày 5/3/2024

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN NHÂN ÁI
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam
Bệnh viện Nhân Ái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Hàng hoá – gas bếp ăn bệnh nhân”  và gói thầu “Hàng hoá – gas lò thiêu” với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhân Ái
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Đức Thái (Số điện thoại: 0969293279, Email: ducthaimc@gmail.com).
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:.
Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Nhân Ái – xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
- Nhận qua email:bv.nhanai@tphcm.gov.vn
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 05  tháng 03 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 12 tháng 03 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 12 tháng 03 năm 2024.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
 
 Stt
Danh mục
Đvt
Số
lượng
Ghi chú
1
Gas dầu khí bình 45kg
Bình
01
 
2
Gas công nghiệp
kg
1.000
 
Bình Phước, ngày 05 tháng 03 năm 2024
 
GIÁM ĐỐC

 Tải và xem file tại đây:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GAS.pdf